Predicaten - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Data360
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014

Het is de verantwoordelijkheid van de systeembeheerder om een reeks relatietypen te definiëren en onderhouden die kunnen worden gebruikt om verschillende assets in het systeem te koppelen. Voordat u relaties maakt, moet u eerst definiëren welke predicaten moeten worden gebruikt. Een predicaat is een term die de twee kanten van een relatie aan elkaar koppelt.

U hebt bijvoorbeeld een 'Rapport'-asset met een 'Bedrijfsterm'-asset. In dit geval kunt u de volgende relatie definiëren: 'Rapport bevat bedrijfsterm'. Het predicaat in dit voorbeeld is 'bevat'. Voor elke relatie moet ook het omgekeerde predicaat worden gedefinieerd. De omgekeerde waarde van het voorbeeld 'Rapport bevat Bedrijfsterm' is 'Bedrijfsterm is opgenomen in Rapport'. De actieve vorm moet worden gebruikt bij het benoemen van predicaten (bijvoorbeeld 'bevat'), en de passieve vorm moet worden gebruikt om de omgekeerde relatie te beschrijven (bijvoorbeeld 'is opgenomen in').

Alle relaties worden weergegeven op het tabblad Gerelateerde assets van een asset en, indien geconfigureerd, in de Relatie-lookup-lijsten. Bovendien kan, afhankelijk van het functionele type van het predicaat, de relatie ook elders in de toepassing worden weergegeven.

Klik op Configuratie > predicaten om een lijst met bestaande predicaten weer te geven.

Functionele typen van predicaten

Het gedrag van een predicaat wordt bepaald door het functionele type. Binnen een functioneel type bestaat er geen gedragsverschil tussen predicaten. Bij het benoemen van predicaten dient u rekening te houden met de betekenis die u wilt overdragen. Een team binnen een afdeling is bijvoorbeeld een 'onderliggende categorie van' in plaats van een 'onderliggend element van'.

Afhankelijk van de instelling van uw omgeving zijn een of meer van deze functionele typen beschikbaar:

 • Zakelijk naar technisch: Stelt een relatie vast tussen een bedrijfsasset en een technische asset.
 • Catalogusbrowser - Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
 • Grammaticale associatie - Stelt de grammaticale associatie vast tussen twee objecten.
 • Hiërarchie tussen typen - Stelt een boomstructuur of hiërarchie vast waarin naar verschillende bedrijfsasset- of technische assettypen wordt verwezen op elk niveau.
 • Hiërarchie binnen typen - Stelt een boomstructuur of hiërarchie vast waarin naar dezelfde bedrijfsasset- of technische assettypen wordt verwezen op elk niveau.
 • Zie ook - Hiermee worden vergelijkbare assets gerelateerd.
 • Semantische relatie - Definieert een nauwkeurige enkele relatie tussen twee assets van hetzelfde assettype.
 • Eenvoudig - Maakt een eenvoudige associatie tussen twee objecten die niet in een ander functioneel type passen.
 • Eenvoudige gegevenslineage - Hiermee kunt u eenvoudige lineagerelaties tussen objecten definiëren.
 • Diagram - Hiermee wordt bepaald welke diagramassets beschikbaar moeten worden gemaakt voor gebruik in procesdiagrammen.
 • Diagramgebruik - Hiermee kunt u diagramassettypen koppelen aan andere assettypen.
 • Diagramreferentie - Gereserveerd voor toekomstig gebruik. In een toekomstige release kunt u dit functionele type gebruiken om een relatie te creëren tussen een bedrijfs- of technische asset en een diagramasset.
 • Transformatie - Brengt een lineagerelatie tot stand van of naar een asset waarvan het type is gemarkeerd als ondersteunende transformaties.
 • Gebruik - Hiermee wordt een relatie gedefinieerd waarbij een asset wordt gebruikt in een andere asset.

Zakelijk naar technisch

Brengt een relatie tot stand tussen een bedrijfsasset en een technische asset, bijvoorbeeld een relatie tussen een bedrijfsterm en de database die technische gegevens bevat.

Opmerking: Dit functionele type is alleen beschikbaar op systemen met lineage versie 3.

Als u een relatie met dit predicaattype tot stand brengt, moet het onderwerp een bedrijfsasset en het object een technische asset zijn. Dit type relatie wordt standaard weergegeven op de pagina Diagrammen van de asset. Als u het tabblad Diagrammen niet ziet als u de door detailpagina van een asset bladert, is dit functionele type niet van toepassing.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren
Vertegenwoordigt in Vertegenwoordigd door

Grammaticale associatie

Hiermee wordt de grammaticale associatie tussen twee objecten vastgesteld, bijvoorbeeld synoniemen, antoniemen, afkortingen of grammaticaal vergelijkbare termen.

Synoniemen worden weergegeven op de detailpagina van een asset.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren Details
Synonym Synonym Hiermee worden equivalente objecten gerelateerd.

Hiërarchie tussen typen

Stelt een boomstructuur of hiërarchie vast waarin naar verschillende bedrijfsasset- of technische assettypen wordt verwezen op elk niveau.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren Details
Onderliggende element van Bovenliggend element van Een hiërarchie van bovenliggende en onderliggende elementen.

Bijvoorbeeld: in een branchegroep-tot-industrie relatie is 'Materialen' het bovenliggende element en 'Chemicaliën' het onderliggende element.

type onderliggend type

Een 'supertype'-'subtype' relatie.

Bijvoorbeeld: een voertuig is bijvoorbeeld een 'type' (supertype) en een boot en een auto zijn een 'onderliggend type' (subtypen). Boten en auto's zijn varianten van het basistype, voertuig, en nemen bepaalde eigenschappen over, maar hebben ook enkele specifieke verschillen.

Hiërarchie binnen typen

Stelt een boomstructuur of hiërarchie vast waarin naar dezelfde bedrijfsasset- of technische assettypen wordt verwezen op elk niveau. Bij het maken van een nieuw modelassettype of nieuw beleidsassettype zijn predicaten van dit type beschikbaar voor selectie in het menu Predicaat voor bovenliggend element.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren Details
bovenliggende categorie van onderliggende categorie van

Een hiërarchische groepering waarbij 'bovenliggende categorie van' de groep op het hoogste niveau is en 'onderliggende categorie van' zich onder de groep op het hoogste niveau bevindt.

Dit zijn afzonderlijke groeperingen die niet noodzakelijkerwijs kenmerken delen, maar die gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld: een afdeling is bijvoorbeeld een 'bovenliggende categorie van' en een team binnen de afdeling is een 'onderliggende categorie van'.

Opmerking: Zowel het functionele type Hiërarchie tussen typen als het functionele type Hiërarchie binnen typen kan niet worden toegevoegd door een relatietype toe te voegen of te bewerken. Deze moeten intern worden gemaakt in Data360 Govern, door de structuur van de bedrijfsasset, technische asset, het model of beleidstype te wijzigen.

Zie ook

Hiermee worden vergelijkbare assets gerelateerd. Gebruik dit functionele type als u wilt benadrukken dat er gelijkenissen tussen assets bestaan die niet noodzakelijkerwijs een directe koppeling hebben.

Er zijn geen standaardpredicaten voor dit functionele type, maar u kunt dit functionele type selecteren wanneer u een nieuw predicaat maakt.

Semantische relatie

Definieert een nauwkeurige enkele relatie tussen twee assets van hetzelfde assettype.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren Details
Breder Nauwer Een van de assets heeft een breder concept dan de andere. Bijvoorbeeld: 'Land' is breder dan 'Regio' 'Regio' is breder dan 'Stad'.
Gerelateerd Gerelateerd

Vertegenwoordigt een associatieve koppeling, ongeveer gelijk aan een predicaat van een synoniem/synoniem voor grammaticale koppelingen.

Een asset kan slechts één type semantische relatie hebben met een andere asset van hetzelfde type. Stel, bijvoorbeeld, dat u een bedrijfsassettype 'Transport' hebt gemaakt en assets maakt die Voertuigen, Boten en Auto's worden genoemd. Als u een breder/nauwer-relatie tot stand brengt tussen voertuigen en auto's, om het principe tot uitdrukking te brengen dat een auto een type voertuig is, kunt u niet ook een gerelateerd/gerelateerd-relatie toevoegen tussen de voertuigen en de auto's. En als u een gerelateerd/gerelateerd-relatie tot stand brengt tussen boten en auto's, kunt u niet tegelijkertijd een breder/nauwer-relatie tussen die assets tot stand brengen.

Semantische relaties kunnen worden gemaakt met een van de beschikbare kardinaliteiten: een-op-een, een-op-meer, meer-op-een of meer-op-meer. Als u een breder/nauwer-relatie tussen voertuigen en auto's tot stand brengt, waarbij de relatie een-op-meer is, kunt u ook een breder/nauwer-relatie tussen voertuigen en boten tot stand brengen.

Eenvoudig

Maakt een eenvoudige associatie tussen twee objecten die niet in een ander functioneel type passen.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren Details
Asset eigendom voor Asset eigendom van Hiermee wordt een eigenaarschapsrelatie uitgedrukt.
Valideert Is gevalideerd door

De ene asset valideert de andere.

Eenvoudige data lineage

Hiermee kunt u eenvoudige lineagerelaties tussen objecten definiëren. Bijvoorbeeld: kolom A wordt overgedragen naar kolom B of kolom B wordt overgedragen van kolom A.

Op systemen met lineage versie 3 worden assets die gerelateerd zijn via een predicaat van dit functionele type weergegeven als een lineagekoppeling in diagrammen.

Op systemen met lineage versie 2 vervangt het functionele type Eenvoudige data lineage het functietype Data lineage.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren Details
licenties gelicentieerd door De ene asset wordt gelicentieerd door een andere asset.
bewaart opgeslagen in

De ene asset is opgeslagen in de andere.

Diagram

Gebruik dit predicaattype om te bepalen welke diagramassets beschikbaar moeten worden gemaakt voor gebruik in procesdiagrammen. Bij het configureren van relatietypen moet het onderwerp van de relatie een van de volgende assettypen zijn:

 • Bedrijfsasset
 • Technische asset
 • Model
 • Beleid
 • Regel

Het object van de relatie moet een assettype Diagram zijn. Alle assets van het type Diagram die objecten zijn in een relatie die het functionele type van predicaat Diagram gebruikt, kunnen worden geselecteerd in het paneel Procesdiagrammen.

Wanneer u nieuwe predicaten maakt, wordt de volgende tekst aanbevolen; u kunt echter elke andere tekst gebruiken die aan uw wensen voldoet:

Functioneel type predicaat Naam Omkeren
Diagram diagram bevat opgenomen in diagram
Opmerking: U kunt diagramassets niet relateren via het tabblad Verwante assets op de pagina met assetsdetails. Gebruik de werkbalkknop op de pagina Diagrammen.

Raadpleeg Zelfstudie - Een procesdiagram maken voor meer informatie.

Diagramgebruik

Hiermee kunt u diagramassettypen koppelen aan andere assettypen. Bij het configureren van relatietypen moet het onderwerp van de relatie een van het assettypen Diagram zijn: Het object van de relatie moet een van de volgende assettypen zijn:

 • Bedrijfsasset
 • Technische asset
 • Model
 • Beleid
 • Regel

Wanneer u nieuwe predicaten maakt, wordt de volgende tekst aanbevolen; u kunt echter elke andere tekst gebruiken die aan uw wensen voldoet:

Functioneel type predicaat Naam Omkeren
Diagramgebruik gebruikt wordt gebruikt in
Opmerking: U kunt diagramassets niet relateren via het tabblad Verwante assets op de pagina met assetsdetails. Gebruik de werkbalkknop op de pagina Diagrammen.

Raadpleeg Zelfstudie - Een procesdiagram maken voor meer informatie.

Diagramverwijzing

De functionaliteit Diagramreferentie is beschikbaar in een toekomstige release.

Transformatie

Brengt een lineagerelatie tot stand van of naar een asset waarvan het type is gemarkeerd als ondersteunende transformaties. Het onderwerp óf het object moet een asset van het type Transformatie zijn, maar niet beide.

Opmerking: Dit functionele type is alleen beschikbaar op systemen met lineage versie 3.

Als u een assettype wilt instellen als Transformatie, selecteert u Gebruiken als transformatie bij het configureren van het assettype.

Als u een relatie met dit predicaattype maakt, wordt de relatie standaard weergegeven op de pagina Diagrammen van de asset. Als u het tabblad Diagrammen niet ziet als u de door detailpagina van een asset bladert, is dit functionele type niet van toepassing. Raadpleeg Lineage toevoegen voor meer informatie.

Deze tabel toont een standaard predicaat en een omgekeerd predicaat van dit functionele type:

Predicaat Omkeren
Flows naar Flows uit

Gebruik

Hiermee wordt een relatie gedefinieerd waarbij een asset wordt gebruikt in een andere asset.

Er zijn geen standaardpredicaten voor dit functionele type, maar u kunt dit functionele type selecteren wanneer u een nieuw predicaat maakt.

Opmerking: Dit functionele type is alleen beschikbaar op systemen met lineage versie 1. Als u al relaties hebt opgebouwd met het predicaattype Gebruik en u hebt lineage versie 3, worden de predicaten voor Gebruik niet weergegeven in diagrammen. Neem contact op met de ondersteuning om dit probleem op te lossen.