Handleiding - Interne gegevenskwaliteitsscores maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Dit onderwerp bevat informatie over de stappen die nodig zijn voor het voorbereiden en configureren van interne gegevenskwaliteitsscores.

Voordat u een score configureert

Voordat u begint met het configureren van de berekening van uw gegevenskwaliteitsscore, is het belangrijk dat u bedenkt hoe u wilt dat uw score wordt bepaald. De gegevenskwaliteitsscore van een asset bestaat uit de resultaten van de gegevenskwaliteitsregels, voor een bepaalde ingangsdatum. U moet de bestaande kwaliteitsregels begrijpen die gelden voor gegevens, de assets waarvoor deze gelden en het belang van elk van deze regels. Hier is een lijst met algemene vragen die u kunnen helpen bij het opstellen van uw configuratie:

 • Welke assets wilt u van een score voorzien?

  Bijvoorbeeld alle assets van het type Database > Schema > Tabel > Kolom.

 • Behoren uw regels voor de gegevenskwaliteit allemaal tot één bepaald regeltype? Of zijn er meer dan één type regels?

 • Zijn sommige regels met betrekking tot de gegevenskwaliteit belangrijker dan andere en moeten zij in dat geval zwaarder wegen in de score?

  Bijvoorbeeld: is een regel met een kwaliteitsaspect van "Conformiteit" belangrijker dan een regel voor "Duplicatie"?

 • Is het belang van het resultaat van de gegevenskwaliteit afhankelijk van het soort asset dat het betreft?

  Als een kolom bijvoorbeeld is gemarkeerd als een "Kritisch data element", moet de regel "Accuraatheid" dan meer gewicht bevatten dan de regel "Null-aantal"?

Dit zijn het soort vragen die begrepen moeten worden en moeten worden beantwoord voordat u begint, omdat ze elk een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop u de meetwaarden voor de score configureert.

Stap 1: Relatietypen en relaties opstellen

Om het resultaat van een gegevenskwaliteitsregel mee te nemen in de score van een asset, moet de asset direct of indirect verband houden met een regel via het functionele type predicaat "Evaluatie".

Omdat regels voor gegevenskwaliteit op het laagste niveau van een technisch asset (zoals een kolom of een gegevenselement) worden uitgevoerd, moeten regels in dat geval rechtstreeks gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld, Regels evalueren Kolommen.

Indirect verband houden met de regel betekent dat er op een hoger niveau een relatiepad is van de asset die wordt beoordeeld naar een asset die wordt geëvalueerd door regels. Zo lang er een directe relatie bestaat, kunnen assets op een hoger niveau worden beoordeeld door het relatiepad te selecteren dat eindigt op een evaluatiepredicaat en een regeltype.

U moet de directe relatie van een asset tot een regel vaststellen. Vervolgens bepaalt Govern de indirecte relatiepaden voor assets op hoger niveau, gebaseerd op bestaande relaties.

Bijvoorbeeld:

Als u een bedrijfsterm wilt beoordelen die u kunt koppelen aan kolommen, moet u eerst de relatie tussen kolommen en regels vaststellen:

 1. Een regeltype en afzonderlijke regels maken.

 2. Maak een relatietype " Regels evalueren kolommen".

  Bij het maken van een scoredefinitie voor Bedrijfstermen, zal de selectie regelresultaten het relatiepad "Bedrijfstermen koppelen aan kolommen, die worden beoordeeld door regels" bevatten.

  Zie Structuur van een meetwaarde voor de gegevenskwaliteit voor meer informatie.

Relaties maken

Naast het maken van het relatietype moeten ook werkelijke relaties worden vastgesteld voordat regelresultaten worden gepubliceerd en in scoreberekeningen worden gebruikt. U moet bepalen welke kolommen worden geëvalueerd, door welke regels, en de juiste relaties vaststellen.

Als regelresultaten worden gepubliceerd voor een asset, maar er is geen relatie tussen de asset en de regel vastgesteld, worden die regelresultaten niet meegenomen in de berekening van de gegevenskwaliteitsscore.

Het is essentieel dat u:

 1. Bepaalt welke assets worden geëvalueerd en door welke regels.
 2. Maak de relatie met het predicaat evaluatie.

Bijvoorbeeld:

De kolom "Accountnummer" bevat 3 regels voor de gegevenskwaliteit die elke week worden uitgevoerd:

 • Regel 1 heeft het aspect "Conformiteit".
 • Regel 2 heeft het aspect "Volledigheid".
 • Regel 3 met een aspect van "Accuraatheid".

De resultaten van alle drie de regels kunnen alleen worden meegenomen als u de kolom "Accountnummer" koppelt aan " regel 1", "regel 2" en "regel 3".

Tip: Als om welke reden dan ook de regels voor de gegevenskwaliteit worden uitgevoerd en de resultaten worden gepubliceerd voor een bepaalde asset, maar u niet wilt dat deze regels ooit worden gebruikt voor de scoreberekening, maakt u geen relatie tussen de betreffende regel en de asset. De resultaten kunnen nog wel worden gepubliceerd, maar ze zullen nooit worden gebruikt in de gegevenskwaliteitsscore.

Stap 2: Definitie en meetwaarden voor de gegevenskwaliteitsscore samenstellen

Als een relatietype is vastgesteld voor een regeltype om een assettype te evalueren, bent u klaar om de meetwaarden voor de gegevenskwaliteit te configureren.

Het belangrijkste verschil tussen een governancemeetwaarde en een gegevenskwaliteitsmeetwaarde is dat het resultaat van de meetwaarde een getal is in plaats van true of false. Wanneer een governancemeetwaarde wordt geëvalueerd, is het eindresultaat ofwel:

 • Er is aan de criteria in de slagingstest voldaan (waar).

  of:

 • Er is niet aan de criteria in de slagingstest voldaan (false).

Het gewicht of het aangepaste gewicht wordt vervolgens gebruikt als de bijdrage die de meetwaarde aan de score levert.

Wanneer het gaat om een meetwaarde van de gegevenskwaliteit, is het resultaat van de meetwaarde een getal dat vervolgens in combinatie met het gewicht wordt gebruikt om de bijdrage aan de score te bepalen.

 • Meetresultaten: Het resultaat van de meetwaarde, gebaseerd op de configuratie.
 • Regelresultaat: Het resultaat van het uitvoeren van een gegevenskwaliteitsregel, inclusief het aantal gelukte en mislukte records.

Dit betekent:

 1. De Scoredefinities maken.

 2. De meetwaarden maken.

Structuur van een meetwaarde voor de gegevenskwaliteit

Meetwaarden

1) Voer de basisinformatie van de meetwaarde in.

2) Selecteer de te gebruiken regelresultaten voor de berekening en de operator.

3) Definieer wanneer en hoe de meetwaarde moet worden toegepast op welke assets en hoe het resultaat van de meetwaarde moet worden gewogen.

4) Standaardgewicht van de meetwaarde.

Basisinformatie van de meetwaarde (1)

De basisinformatie voor een meetwaarde voor gegevenskwaliteit is gelijk aan de basisinformatie voor een governance-meetwaarde. Het ingevoerde gewicht is het standaardgewicht voor de meetwaarde, dat alleen terzijde wordt geschoven als er binnen de meetwaarde voorwaardegroepen zijn vastgesteld.

Zie Scoredefinities, Assetvoorwaarden en gewichten voor meer informatie.

Het gedeelte Regelresultaten (2)

Het gedeelte Regelresultaten is essentieel. Dit wordt gebruikt om de regelresultaten te definiëren die worden gebruikt bij de berekening van het resultaat van de meetwaarde. Hoewel u een relatie moet hebben gelegd tussen de regel en de asset die wordt gescoord, is het regelresultaatgedeelte de plaats waar u de resultaten die worden gebruikt voor een bepaalde meetwaarde verder verfijnt, wil het betreffende resultaat zelfs maar in aanmerking komen.

Selectie regelresultaten

Onder Selectie regelresultaten kunt u alle potentiële directe en indirecte paden vinden van de assets die u van een score voorziet naar de assets die u volgens de regels van een score wilt voorzien. Dit vertelt het systeem hoe het bij de regelresultaten moet komen, via een relatiepad van de ene asset naar de andere.

Hoe hoger het assetniveau, hoe langer het pad. Zorg er daarom voor dat u de relaties begrijpt, evenals hoe u bij de regels wilt terechtkomen.

Bewerking resultaten

Nadat de resultaatselectie is uitgevoerd, selecteert u een Bewerking resultaten. Dit is de bewerking die wordt uitgevoerd op de slagingsdrempel van de regelresultaten voor de relevante meetwaarde op de ingangsdatum.

Voorbeeld 1:

Een kolom wordt geëvalueerd volgens drie regels en op 1 april 2021 werden resultaten gepubliceerd met de volgende slagingsdrempels:

 • Regel 1 (Conformiteit) slagingsdrempel = 0,92
 • Regel 2 (Volledigheid) slagingsdrempel = 0,93
 • Regel 3 (Accuraatheid) slagingsdrempel = 0,94

Als de resultaatbewerking = Gemiddeld, is het resultaat van de meetwaarde 0,93.

Als de resultaatbewerking = Minimum, is het resultaat van de meetwaarde 0,92.

Als de resultaatbewerking = Maximum, is het resultaat van de meetwaarde 0,94.

Filters voor regelresultaat

Terwijl in het gedeelte Regelresultaten het pad naar de regelresultaten wordt weergegeven en de bewerking die moet worden uitgevoerd voor de slagingsdrempel, kunt u met de Filters voor regelresultaten de regelresultaten die moeten worden gebruikt in de meetwaarde verder verfijnen. De filters worden voornamelijk toegepast wanneer u regels anders wilt wegen, afhankelijk van een eigenschap van de regel zelf, zoals "Aspect".

Voor assets op hoger niveau, of assets die in het pad meerdere relaties hebben, kunnen filters worden gebruikt om de resultaten op een andere manier te wegen, op basis van de eigenschappen van een asset in het midden van het relatiepad.

Voorbeeld 2:

De bovenstaande berekeningen in Voorbeeld 1 worden opnieuw gebruikt, maar deze keer is het regelresultatenfilter dat is toegepast: Aspect = Conformiteit. Vervolgens worden alleen de resultaten van regel 1 gebruikt bij het vaststellen van het resultaat van de meetwaarde voor de kolom.

Opmerking: Als het filteren van de regelresultaten eindigt met slechts één regelresultaat dat kan worden gebruikt, wordt die slagingsdrempel gebruikt in het meetresultaat. De resultaatbewerking speelt geen rol als er slechts één regelresultaat is.

In het volgende schema worden de regelresultaten weergegeven die worden gebruikt voor het scoren van kolom 1 en kolom 2 als het filter voor de regelresultaten is: Aspect = Conformiteit. Er is één resultaat gevonden voor kolom 1 en één voor kolom 2.

Aspect = Conformiteit

Voorbeeld 3:

Als u een bedrijfsterm beoordeelt die is toegewezen aan kolommen, die op hun beurt worden beoordeeld op basis van regels, kunnen de Filters voor regelresultaten worden gebruikt om de resultaten te wegen op basis van de eigenschappen van een regel of een kolom.

Als u hetzelfde resultaatfilter Aspect = Conformiteit toepast op de meetwaarde voor Bedrijfsterm A, dan zou de regel opnieuw één resultaat opleveren voor Kolom 1, en één voor Kolom 2:

Bedrijfsterm A

Het gemiddelde, minimum en maximum voor de resultaatbewerkingen worden uitgevoerd op de twee resultaten die worden geleverd door Aspect = Conformiteit.

Voorbeeld 4:

Als u het filter voor de regelresultaten "Kolom: Kritisch data element: Ja" toepast, worden deze resultaten vervolgens gebruikt voor het berekenen van het resultaat van de meetwaarde Bedrijfsterm A: