Scoredefinities - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Een score is een percentage dat de gezondheid van een aspect van een asset weergeeft, gebaseerd op een reeks meetwaarden die u definieert.

Meetwaarden kunnen worden georganiseerd in groeperingen en kunnen voorwaarden bevatten, die bepalen of de meetwaarde op een bepaalde asset wordt toegepast. Scores worden berekend voor elke meetwaarde die u hebt gedefinieerd. De scores van deze meetwaarden worden vervolgens gecombineerd om de totale score voor een asset te berekenen. Zo kunt u bijvoorbeeld een governancescoretype maken met één reeks meetwaarden voor bedrijfstermen, en vervolgens een tweede governancescoretype maken met een iets andere reeks meetwaarden voor het beoordelen van de gezondheid van Toepassingen.

Opmerking: Het scoretabblad en de scoringsbadges zijn alleen zichtbaar op assets waarvoor een scoringsdefinitie is gedefinieerd en berekend.

Scoredefinities maken

 1. Navigeer naar Configuratie > Scoredefinities.

 2. Klik op de knop Scoredefinitie maken om een nieuwe score te maken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Scoredefinitie maken een Scoretype. Kies uit:

  • Governance
  • Gegevenskwaliteit
 4. Selecteer het Assettype waaraan u de score wilt koppelen. U kunt typen om de lijst met assettypen te filteren.

 5. Selecteer Intern berekend of Extern berekend. De standaardwaarde is Intern berekend voor zowel het scoretype Governance als het scoretype Gegevenskwaliteit.

  Als uw scoretype intern wordt berekend, wordt de totale score berekend binnen Data360 Govern, rekening houdend met alle voorwaarden die voor de meetwaarden zijn ingesteld. Als het extern wordt berekend, moeten alle scores en meetwaarden worden ingevoegd door een externe provider en kunt u geen voorwaarden voor de meetwaarden stellen. Zo kunt u Data360 DQ+ gebruiken om een score te berekenen en de berekende score vervolgens doorgeven aan Data360 Govern via de API. Zie Intern en extern berekende scores voor meer informatie.

 6. Klik en sleep de schuifregelaars om de scorebanden Goed (groen), Gemiddeld (oranje) en Slecht (rood) te definiëren. U kunt een percentagebereik voor elke band definiëren. De kleur van een scorebadge op een asset reflecteert de scoreband waarin de scorewaarde zich bevindt.

 7. Klik op Maken.

Meetwaarden toevoegen

 1. Klik in Configuratie > Scoredefinities op de rij die de scoredefinitie bevat waaraan u de meetwaarde wilt toevoegen.

  Opmerking:

  Als het scoretype intern wordt berekend, moet u minstens één meetwaarde toevoegen om de scoredefinitie te voltooien. Voor intern berekende meetwaarden voor gegevenskwaliteit dienen er relaties te bestaan tussen het assettype dat wordt beoordeeld en regeltypen.

  Als dit niet het geval is, wordt er een bericht weergegeven dat u, voordat u meetwaarden kunt maken, ten minste één relatietype moet definiëren om het assettype te koppelen aan regeltypen, hetzij rechtstreeks, hetzij via relaties met andere assettypen. Zolang deze relatie niet is vastgesteld, wordt de knop Meetwaarde toevoegen uitgeschakeld. Zie Definiëren van relaties tussen assets en Kwaliteitsregels koppelen aan assets voor meer informatie.

  Als het scoretype extern wordt berekend, kunt u kiezen of u meetwaarden wilt toevoegen. Als u wel meetwaarden definieert, zijn de enige velden die beschikbaar zijn voor extern berekende scores Naam, Beschrijving en Ingangsdatum. Zie Intern en extern berekende scores voor meer informatie.

 2. Om een nieuwe meetwaarde van het hoogste niveau toe te voegen, klikt u op de knop Meetwaarde toevoegen rechtsboven in het deelvenster Meetwaarden.

  Om een onderliggende meetwaarde toe te voegen, klikt u op de knop Meetwaarde toevoegen aan groep rechts van een bestaande bovenliggende meetwaarde. De knop Meetwaarde toevoegen aan groep is alleen beschikbaar voor meetwaarden die zijn ingesteld als een Gegroepeerde meetwaarde.

  Het dialoogvenster Meetwaarde maken wordt geopend.

 3. Voer een Naam in voor de meetwaarde.

 4. Voer een Beschrijving in voor de meetwaarde.

 5. Kies een ingangsdatum voor de meetwaarde met behulp van de kalenderwidget of voer een datum in in de notatie mm/dd/yyyy, bijvoorbeeld 02/10/2020. Dit is de datum vanaf wanneer de meetwaarde zal worden gebruikt in scoreberekeningen.

  Toekomstige ingangsdatums zijn toegestaan. Wanneer gebruikt, en afhankelijk van het gemaakte meettype, is dit de datum vanaf wanneer de score wordt berekend.

 6. Voer een procentwaarde in voor het Gewicht van de meetwaarde, tussen 1 en 100.

  Het gewicht van een meetwaarde geeft de relevantie van de meetwaarde ten opzichte van een andere maatwaarde aan. Gewichten worden toegepast op groeperingen en op meetwaarden binnen groeperingen. Een meetwaarde met een gewicht van 50% draagt bijvoorbeeld twee keer meer bij dan een meetwaarde met een gewicht van 25%. De som van alle meetwaarden aan de hand waarvan de score wordt berekend, moet in totaal 100% zijn (op het hoogste niveau en binnen elke groep van meetwaarden). Als dit niet het geval is, worden de meetwaarden aangepast wanneer ze worden gebruikt om de score te berekenen.

 7. Als u een meetwaarde maakt of bewerkt voor een intern berekende gegevenskwaliteitsscore, hebt u de mogelijkheid om een Drempelwaarde te gebruiken of niet. Als deze optie beschikbaar is, wordt een tooltip weergegeven met informatie over hoe de drempelwaarde werkt. Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer Ja als u een drempelwaarde wilt gebruiken.

   Het veld Drempelwaarde (%) wordt weergegeven.

  2. Voer een drempel in die groter is dan nul en kleiner dan of gelijk aan 100.

   Decimale getallen kunnen worden ingevoerd, maar slechts met 3 cijfers achter de komma en als u een fout maakt, wordt er een foutmelding weergegeven. Als de drempelwaarde wordt gebruikt, wordt een overschrijding van de drempelwaarde toegevoegd aan voorwaardegroepen.

   U kunt zien of een drempelwaarde is ingesteld, samen met de waarde en de gevolgen in de tabbladen Berekening en Definitie van het zijvenster Score.

 8. U kunt groeperingen gebruiken om samen gerelateerde metingen te verzamelen en een algemene score voor de groep te berekenen. Als u een "Gegroepeerde meetwaarde" wilt maken die andere meetwaarden bevat, selecteert u Ja op de eigenschap Gegroepeerde meetwaarde. In dit geval wordt de score berekend op basis van de onderliggende meetwaarden binnen de groep. Zie Groeperingen voor meer informatie.

  Opmerking: Alleen meetwaarden op het hoogste niveau kunnen als een groep worden gedefinieerd. Het is niet mogelijk om een onderliggende meetwaarde te definiëren als een groep.

De volgende stappen zijn afhankelijk van of u een meetwaarde voor een governancescore of een gegevenskwaliteitscore toevoegt. Zie Intern berekende governancemeetwaarden of Intern berekende meetwaarden voor gegevenskwaliteit, afhankelijk van wat van toepassing is, voor meer informatie.

Intern berekende governancemeetwaarden

 1. Selecteer voor intern berekende governancescores een Testtype om te bepalen welk type controle u wilt uitvoeren om te bepalen of een meetwaarde is geslaagd of niet. Kies uit:

  • Veld - Controleert of er een veld aanwezig is of dat er een opgegeven waarde bestaat voor een veld. Afhankelijk van het geselecteerde veldtype kunnen verschillende operators worden gebruikt om de testcriteria te definiëren. De volgende veldtypen worden ondersteund:
   Veldtype Operator Beschrijving
   Datum

   is

   De meetwaarde is geslaagd als de waarde van het datumveld overeenkomt met de opgegeven datum.

   is niet

   De meetwaarde is geslaagd als de waarde van het datumveld niet overeenkomt met de opgegeven datum.

   is voor

   De meetwaarde is geslaagd als de waarde van het datumveld voor de opgegeven datum ligt.

   is na

   De meetwaarde is geslaagd als de waarde van het datumveld overeenkomt na de opgegeven datum ligt.

   is gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het datumveld een waarde bevat.

   is niet gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het datumveld geen waarde bevat.
   Datum met tijd

   is gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld datum met tijd een waarde bevat.

   is niet gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld datum met tijd geen waarde bevat.
   Lijst

   is

   De meetwaarde is geslaagd indien het veld lijst overeenkomt met de geselecteerde waarde. U kunt slechts één waarde kiezen.

   is niet

   De meetwaarde is geslaagd indien het veld lijst niet overeenkomt met de geselecteerde waarde. U kunt slechts één waarde kiezen.

   is gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld lijst een waarde bevat.

   is niet gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld lijst geen waarde bevat.
   Getal of decimaal getal

   is

   De meetwaarde is geslaagd als het getalveld overeenkomt met een opgegeven waarde.

   is niet

   De meetwaarde is geslaagd als de waarde van het getalveld niet overeenkomt met de opgegeven waarde.

   is groter dan

   De meetwaarde is geslaagd als het veld getal of decimaal getal een waarde heeft die groter is dan de opgegeven waarde.

   is groter dan of gelijk aan

   De meetwaarde is geslaagd als het veld getal of decimaal getal een waarde heeft die groter is dan, of gelijk is aan de opgegeven waarde.

   is kleiner dan

   De meetwaarde is geslaagd als het veld getal of decimaal getal een waarde heeft die kleiner is dan de opgegeven waarde.

   is kleiner dan of gelijk aan

   De meetwaarde is geslaagd als het veld getal of decimaal getal een waarde heeft die kleiner is dan, of gelijk is aan de opgegeven waarde.

   is gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld getal of decimaal getal een waarde bevat.

   is niet gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld getal of decimaal getal geen waarde bevat.

   Eenvoudige tekst

   is

   De meetwaarde is geslaagd als het veld eenvoudige tekst overeenkomt met de opgegeven waarde. De opgegeven waarde is niet hoofdlettergevoelig en spaties ervoor of erachter worden weggelaten, maar spaties tussen woorden niet.

   is niet

   De meetwaarde is geslaagd als het veld eenvoudige tekst niet overeenkomt met de opgegeven waarde. De opgegeven waarde is niet hoofdlettergevoelig en spaties ervoor of erachter worden weggelaten, maar spaties tussen woorden niet.

   bevat

   De meetwaarde is geslaagd als het veld eenvoudige tekst de opgegeven waarde bevat. De opgegeven waarde is niet hoofdlettergevoelig.

   bevat niet

   De meetwaarde is geslaagd als het veld eenvoudige tekst de opgegeven waarde niet bevat. De opgegeven waarde is niet hoofdlettergevoelig.

   begint met

   De meetwaarde is geslaagd als de opgegeven waarde overeenkomt met het begin van het veld eenvoudige tekst.

   eindigt met

   De meetwaarde is geslaagd als de opgegeven waarde overeenkomt met het einde van het veld eenvoudige tekst.

   is gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld eenvoudige tekst een waarde bevat.

   is niet gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld eenvoudige tekst geen waarde bevat.
   Html/Richtext

   is gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld Html/Richtext enige tekst of afbeeldingen bevat.

   is niet gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld Html/Richtext geen tekst of afbeeldingen bevat.

   True/False

   is waar

   De meetwaarde is geslaagd als het veld waar is.

   is onwaar

   De meetwaarde is geslaagd als het veld onwaar is.

   is gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld true/false een waarde bevat.

   is niet gevuld

   De meetwaarde is geslaagd als het veld true/false geen waarde bevat.
   Opmerking: Als u een waarde zoals 10 wilt gebruiken in een decimaal veld, moet u operators gebruiken waarmee een reeks van 9,99 tot 10,01 kan worden opgegeven. Bijvoorbeeld 'groter dan' en 'kleiner dan'.
   Opmerking: Als een aangepast veld dat wordt gebruikt bij een slagingstest wordt verwijderd van de asset die wordt beoordeeld, wordt de meetwaarde genegeerd.
  • Relaties - Hiermee wordt gecontroleerd of een relatie van het geselecteerde type bestaat op de asset. U kunt alleen een relatie kiezen waarin het assettype van de score het onderwerp of object is. De meetwaarde is geslaagd als er ten minste één relatie van het geselecteerde type bestaat op de asset.

  • Predicaat - Controleert of er een relatie op basis van het geselecteerde predicaat op de asset bestaat. De predicaattest biedt een bredere controle dan de relatietest, aangezien hiermee alle relatietypen worden gecontroleerd die het opgegeven predicaat gebruiken, in plaats van te controleren op een specifiek relatietype. De meetwaarde is geslaagd indien er ten minste één relatie bestaat op de asset waarvan het relatietype het geselecteerde predicaat gebruikt.

   Zowel Relatie- als Predicaatcontroles kunnen worden gebruikt om te bepalen of een bovenliggend type asset al dan niet een onderliggend type asset heeft, maar niet andersom. Ze kunnen zowel op zakelijke als op technische assets worden toegepast.

   U kunt ook meetwaarden voor Testtype relatie of Testtype predicaat definiëren voor zowel bovenliggende als onderliggende relaties en predicaten, en deze op modellen en beleidslijnen toepassen, indien nodig.

   In het volgende voorbeeld is de nadruk op een bedrijfsasset of een technisch asset. Ga als volgt te werk:

   1. Selecteer Relatie of Predicaat als het Testtype.
   2. Selecteer de toepasselijke Testvoorwaarde. Om bijvoorbeeld de aanwezigheid te controleren van onderliggende elementen van het assettype MB tabel zijn, kunt u het bovenliggende element van MB-tabel/MB-kolom selecteren.
   3. Selecteer de operator bestaat of bestaat niet.
  • Eigenaarschap - Hiermee wordt gecontroleerd of een eigenaar op basis van het geselecteerde verantwoordelijkheidstype bestaat voor de asset. De meetwaarde slaagt als aan ten minste één eigenaar het geselecteerde verantwoordelijkheidstype is toegewezen. De toegewezen eigenaar kan een individu, een groep of een organisatie zijn.
   Opmerking: Als een groep of organisatie is toegewezen, dan slaagt de meetwaarde, ongeacht of er gebruikers in de groep of organisatie zijn.
   Opmerking: Als een verantwoordelijkheidstype wordt verwijderd van het assettype waarvoor de score wordt gegeven, wordt de meetwaarde genegeerd.
  • Extern - Als uw meetwaarde niet kan worden getest door één van de andere opties te selecteren, selecteert u Extern om gebruik te maken van een extern systeem om de score te berekenen, zoals Data360 Analyze of Data360 DQ+. Optioneel kunt u een waarde invoeren in het veld Instructietekenreeks om het scoren met Data360 Analyze of Data360 DQ+ te automatiseren.
   Opmerking: Extern mag alleen worden geselecteerd als er geavanceerde scorecontroles zijn vereist. In de meeste gevallen moet een van de andere testtypeopties worden gebruikt.

   Het veld Testtype wordt niet weergegeven bij groeperingsmeetwaarden van het hoogste niveau, omdat in dit geval de score wordt berekend op basis van de onderliggende meetwaarden binnen de groep.

 2. Indien noodzakelijk, kunt u voorwaarden en hun toepasselijke gewicht toevoegen aan een meetwaarde, om te bepalen of en hoe de meetwaarde wordt toegepast op een asset. Zie Assetvoorwaarden en gewichten voor meer informatie.

 3. Klik op Maken.

Intern berekende meetwaarden voor gegevenskwaliteit

 1. Maak voor intern berekende gegevenskwaliteitsscores een Selectie regelresultaten.

  Als er maar één optie beschikbaar is, wordt deze standaard geselecteerd. Zo niet, dan wordt er een lijst weergegeven waarin u kunt bladeren.

  Opmerking: De lijst kan bestaan uit complexe regelresultaten, zoals bijvoorbeeld Toepassings-aanroepen Procedure, waarmee Functie wordt uitgevoerd en Functiekolom wordt geretourneerd, die wordt geëvalueerd door Regel.
 2. Selecteer de juiste Bewerking resultaten:

  • Gemiddeld (standaard).
  • Maximum.
  • Minimum.
 3. Selecteer indien nodig Filters voor regelresultaten.

  Filters voor regelresultaten worden toegepast op velden die worden geleverd door regels en eventuele tussenliggende assettypen die worden gebruikt om regels te koppelen aan uw scorende assettype.

  De velden worden weergegeven voor alle assettypen in de relatieketen Selectie regelresultaten, met uitzondering van het assettype dat wordt beoordeeld. Meerdere assettypen zoals Veld, Tabel en Regel kunnen ook worden gefilterd en kunnen snel worden geïdentificeerd door een geschikte zoekreeks in te voeren.

 4. Selecteer de benodigde operator.

  Bijvoorbeeld, kleiner dan of gelijk aan, is niet, of vergelijkbaar. De lijst met operators en de standaardkeuze variëren per geselecteerd filter.

 5. Een waarde invoeren.

 6. Voeg desgewenst meerdere filters toe.

 7. Indien noodzakelijk, kunt u voorwaarden en hun toepasselijke gewicht toevoegen aan een meetwaarde, om te bepalen of en hoe de meetwaarde wordt toegepast op een asset. Raadpleeg Assetvoorwaarden en gewichten voor meer informatie.

 8. Klik op Maken.

  Het dialoogvenster Meetwaarde maken wordt gesloten en de meetwaarde wordt toegevoegd aan de pagina scoredefinitie.

De gegevenskwaliteitsscore wordt berekend telkens wanneer regelresultaten worden geladen.

Zie voor voorbeelden van de berekening van een score Voorbeelden van intern berekenden gegevenskwaliteitscores.

Scoredefinities bewerken of verwijderen

 1. Navigeer naar Configuratie > Scoredefinities.

 2. Om een scoredefinitie te bewerken, klikt u op de knop Bewerken rechts van de score die u wilt bewerken.

  U kunt ook op de rij klikken die de scoredefinitie bevat die u wilt bewerken. Hiermee wordt een pagina geopend met de Scoredefinitie en de Meetwaarden. Vanaf hier kunt u de scoredefinitie bewerken of meetwaarden toevoegen en bewerken.

  Om een scoredefinitie te verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen rechts van de score die u wilt verwijderen.

  Opmerking: U kunt alleen scores bewerken en verwijderen waarvoor u geen gedefinieerde meetwaarden hebt.

Meetwaarden bewerken

 1. Navigeer naar Configuratie > Scoredefinities.

 2. Klik op de rij die de scoredefinitie bevat waarvoor u een meetwaarde wilt bewerken.

 3. Klik op de menuknop rechts van de meetwaarde die u wilt bewerken en selecteer Bewerken.

  Het dialoogvenster Meetwaarde bewerken wordt geopend.

 4. Wijzig de eigenschappen van de meetwaarde naar wens.

  Opmerking: Wijzigingen die u aan de meetwaarde aanbrengt, zullen ertoe leiden dat er een nieuwe versie van de meetwaarde wordt gemaakt. U moet een nieuwe Ingangsdatum opgeven, tenzij u het gewicht van de meest recente ingangsdatum voor een meetwaarde wijzigt en er geen resultaten zijn gekoppeld aan die datum. De ingangsdatum is de datum vanaf wanneer de wijzigingen van kracht moeten worden. Als u bijvoorbeeld de gewichtswaarde van een meetwaarde met bestaande berekeningen moet aanpassen, wordt het nieuwe gewicht vanaf die datum toegepast op alle scoreberekeningen. Scores die reeds zijn berekend, worden echter niet beïnvloed.

  Toekomstige ingangsdatums zijn toegestaan. Dit is de nieuwe datum vanaf wanneer de score wordt berekend.

 5. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Deze knop wordt uitgeschakeld totdat een wijziging is aangebracht.

 6. Om het dialoogvenster te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen, klikt u op Sluiten.

  Deze knop verandert in Wijzigingen afdanken wanneer er een wijziging wordt aangebracht.

Een meetwaarde uitschakelen

 1. Navigeer naar Configuratie > Scoredefinities.

 2. Klik op de scoredefinitie die de meetwaarde bevat die u wilt uitschakelen.

 3. Klik op de menuknop in de overeenkomstige rij in het deelvenster Meetwaarden en selecteer Uitschakelen.

 4. Klik in het dialoogvenster Meetwaarde uitschakelen op Uitschakelen.

Opmerking: Als u een meetwaarde uitschakelt, wordt deze niet langer gebruikt bij scoreberekeningen, maar alle resultaten die eerder zijn berekend met de meetwaarde blijven behouden in de versiegeschiedenis van de meetwaarde. Als u een gegroepeerde meetwaarde uitschakelt, worden alle meetwaarden die binnen die meetwaarde zijn gegroepeerd ook uitgeschakeld.

Uitgeschakelde meetwaarden bekijken

Als een meetwaarde is uitgeschakeld, is deze standaard niet meer zichtbaar. U geeft uitgeschakelde meetwaarden als volgt weer:

 1. Navigeer naar Configuratie > Scoredefinities.

 2. Klik op de scoredefinitie die de betreffende meetwaarden bevat.

 3. Schakel het selectievakje Uitgeschakelde meetwaarden weergeven in. De uitgeschakelde meetwaarden worden weergegeven, samen met een badge Uitgeschakeld rechts van de naam.

De versiegeschiedenis van een meetwaarde bekijken

Als een meetwaarde is bewerkt en in een score is gebruikt, wordt een nieuwe versie gemaakt. De versiegeschiedenis kunt u als volgt bekijken:

 1. Navigeer naar Configuratie > Scoredefinities.

 2. Klik op de scoredefinitie die de meetwaarde bevat die u wilt uitschakelen.

 3. Klik op de menuknop in de overeenkomstige rij in het deelvenster Meetwaarden en selecteer Versiegeschiedenis.

  Het dialoogvenster Versiegeschiedenis wordt geopend en elke versie wordt links afgebeeld, terwijl de eigenschappen voor de geselecteerde versie rechts worden afgebeeld.

  U kunt een vorige versie selecteren om te bekijken wat er is veranderd tussen de verschillende versies.

 4. Klik op Sluiten om terug te gaan naar de pagina Scores geven.

Groeperingen

U kunt groeperingen gebruiken om samen gerelateerde metingen te verzamelen en een algemene score voor de groep te berekenen.

U heeft bijvoorbeeld een reeks geavanceerde en standaard meetwaarden die u als volgt wilt groeperen:

Groepering van meetwaarden

U kunt verschillende gewichten toepassen op de groepen om hun relatieve belang te bepalen, en op dezelfde manier kunt u gewichten toepassen op de individuele meetwaarden binnen elke groep. Zie Gewichten toekennen voor meer informatie.

Meetwaarden groeperen:

 1. Om een nieuwe meetwaarde van het hoogste niveau toe te voegen, klikt u op de knop Meetwaarde toevoegen rechtsboven in het deelvenster Meetwaarden. Om een bestaande meetwaarde op het hoogste niveau te bewerken, klikt u op de menuknop rechts van het relevante item in de tabel en selecteert u Bewerken.

 2. Selecteer Ja op de eigenschap Gegroepeerde meetwaarde.

  Een meetwaarde die wordt gedefinieerd als een groep, krijgt een knop Toevoegen in die rij binnen de tabel Meetwaarden. Dit geeft aan dat u onderliggende meetwaarden aan de groep kunt toevoegen.

  Opmerking: Alleen meetwaarden op het hoogste niveau kunnen als een groep worden gedefinieerd. Het is niet mogelijk om een onderliggende meetwaarde te definiëren als een groep.
 3. Voeg onderliggende meetwaarden toe aan de groep door op de knop Toevoegen in de tabel te klikken, rechts van de meetwaarde op het hoogste niveau.

U kunt dezelfde meetwaarde aan verschillende groeperingen toevoegen. Meetwaarden die deel uitmaken van meerdere groeperingen, zijn onafhankelijk van elkaar en worden als zodanig van een score voorzien. Dit betekent dat u twee meetwaarden met dezelfde naam in verschillende groeperingen kunt opnemen en dat ze volledig apart zullen worden behandeld, zodat u verschillende gewichten en verschillende voorwaarden kunt toepassen op elke meetwaarde.

Opmerking: Nadat u een meetwaarde hebt gemaakt als groepering, kunt u deze waarde niet wijzigen, zelfs niet als u alle meetwaarden in de groepering verwijdert.

Intern en extern berekende scores

Als een score intern wordt berekend, worden de resultaten van de meetwaarden door een externe provider doorgegeven aan Data360 Govern, maar de totale score wordt berekend binnen de toepassing, waarbij alle eventuele voorwaarden die voor de meetwaarden zijn ingesteld, worden meegenomen. Voor een extern berekende score worden de resultaten van eventuele gedefinieerde meetwaarden, en de score zelf, doorgegeven aan Data360 Govern door een externe provider.

Het is niet verplicht om meetwaarden te definiëren op een extern berekende score, maar als u dat wel doet, zijn de enige beschikbare velden Naam, Beschrijving en Ingangsdatum. U kunt Externe berekening selecteren op een bestaand scoretype als er geen meetwaarden zijn gedefinieerd. U kunt geen voorwaarden instellen voor een meetwaarde van een extern berekende score.