Actietypen definiëren - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Data360 Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Beheerders kunnen actietypen opstellen zodat gebruikers acties kunnen ondernemen op een asset, zoals het bespreken van problemen met de gegevenskwaliteit of het voorstellen van nieuwe bedrijfstermen. Wanneer u een actietype maakt, definieert u de informatie die de gebruiker moet invullen wanneer deze het type actie onderneemt.

Actietypen zijn nauw verbonden aan workflows. In het algemeen geldt dat zodra u een actietype hebt gedefinieerd, de volgende stap is dat u daar een workflow omheen opbouwt. De workflow bepaalt wat er gebeurt nadat een gebruiker de actie heeft uitgevoerd en biedt u de mogelijkheid problemen door te sturen naar de relevante persoon die de volgende stappen bepaalt.

Tip: Nadat u de stappen in dit onderwerp voor het maken van een actietype hebt uitgevoerd, bekijkt u Een workflow voor een actietype maken voor een voorbeeld van het maken van een workflow rond een actietype.

U kunt actietypen maken en velden definiëren om te bepalen welke informatie gebruikers moeten opgeven wanneer zij dat type actie ondernemen:

 1. Ga naar Configuratie > Workflowacties.
 2. Klik op de knop Toevoegen om een nieuw actietype te maken.
 3. Voer in het deelvenster Nieuw actietype een Naam en een Beschrijving in. De Naam die u invoert, is de waarde die gebruikers kunnen selecteren wanneer ze op de knop Actie ondernemen klikken, bijvoorbeeld 'Probleem met gegevenskwaliteit melden':
 4. Klik op Opslaan.
 5. U kunt nieuwe aangepaste velden toevoegen om de informatie die gebruikers moeten opgeven wanneer zij het geselecteerde actietype kiezen verder aan te passen. Selecteer het actietype en klik op Toevoegen in het tabblad Velden om een nieuw veld toe te voegen.

Lijstvelden voor actietypen definiëren

U kunt een veldtype Lijst aan een actietype toevoegen zodat gebruikers aanvullende informatie kunnen verstrekken over het probleem dat ze melden door opties in een vooraf gedefinieerde lijst te selecteren.

Voor een probleem met de gegevenskwaliteit kunt u bijvoorbeeld een veld van het type Lijst toevoegen, waarmee gebruikers uit een voorgedefinieerde lijst met typen gegevenskwaliteitsproblemen kunnen selecteren, zoals accuraatheid of volledigheid. U kunt ook een veldtype Lijst toevoegen, waarmee gebruikers een ernstniveau kunnen selecteren voor het probleem dat ze melden.

Tip: Wanneer u een typeveld Lijst definieert, selecteert u Meerdere items toestaan? als u uw gebruikers in staat wilt stellen meer dan één item in de lijst te selecteren.

Lijstopties definiëren op basis van referentielijsten

Voor velden van het type Lijst kunt u een Referentielijstitem selecteren in het menu Type lijst.

De referentielijstitems die beschikbaar zijn om in het menu Type lijst te selecteren, komen overeen met de referentielijsten die u eerder op de pagina Referentielijsten hebt gedefinieerd.

Het Referentielijstitem: Kritiek is standaard opgegeven en bevat een voorgedefinieerde set ernstniveaus, waarbij gebruikers kunnen kiezen uit:

 • Laag
 • Gemiddeld
 • Hoog
 • Kritiek

U kunt deze waarden bewerken of nieuwe referentielijsten maken op de pagina Referentielijsten.

Lijstopties definiëren op basis van relaties tussen asset en model

Voor velden van het type Lijst waarvan het Type lijst een asset of model is, hebt u de mogelijkheid om de lijst met items waaruit gebruikers kunnen selecteren te beperken tot alleen die items die het onderwerp of object vormen in een relatie met een andere asset of een ander model.

Er moet al een relatie bestaan tussen de geselecteerde asset of het model van het Type lijst en een andere asset of model.

Als dit type relatie bestaat en u een asset of een model hebt geselecteerd in het veld Type lijst, worden twee optionele velden voor Filterconfiguratie weergegeven. Hiermee kunt u een predicaat en een tweede asset of lijst met assets kiezen om op te filteren.

Selecteer in het veld Predicaat filterrelatie het predicaat van de relatie waarop u wilt filteren. U kunt kiezen uit een predicaat waarin de asset of het model van Type lijst het onderwerp of het object is van die relatie.

Als u een predicaat hebt geselecteerd, kunnen de onderwerpen of objecten van de overeenkomstige relatie worden geselecteerd in het menu Filteren op gerelateerde assets in veld. Wanneer u een lijstfilter definieert voor een Actietype, kunt u 'Actieonderwerp' selecteren. Deze optie is niet beschikbaar bij het definiëren van een gefilterde lijst voor andere assettypen.

Door uw keuzes wordt de lijst met items waaruit een gebruiker kan selecteren beperkt tot de items die overeenkomen met de asset of het model van het geselecteerde Lijsttype.

Voorbeelden

 • Kies bijvoorbeeld 'bewaart' en 'Actieonderwerp' om een lijst met toepassingen te filteren zodat alleen die toepassingen worden gevonden die de onderwerpasset bewaren.
 • Kies 'bepaald door' en een lijstveld met beleid om een lijst met items te filteren zodat deze alleen de items bevat die worden bepaald door beleid dat in een vorige lijst is gekozen.
 • Kies 'leest uit' en 'Actieonderwerp' om een lijst met toepassingen te filteren zodat alleen die toepassingen worden gevonden die lezen uit de onderwerpasset.
Tip: De 'onderwerpasset' of het 'Actieonderwerp' is de asset waarvoor een actie wordt gestart.

Eindgebruikers kunnen acties oproepen met de door u gemaakte categorieën door op de knop Actie ondernemen te klikken. Raadpleeg Problemen aankaarten voor meer informatie over het ondernemen van een actie op een asset.

Actietypen bewerken of verwijderen

Klik rechts van het geselecteerde probleemtype op het pictogram Bewerken of Verwijderen om een bestaand actietype te bewerken of verwijderen.

Toewijzingen

U kunt actietypen beperken tot een specifieke asset, zodat gebruikers een probleem alleen aan een bepaalde categorie kunnen toewijzen als het probleem betrekking heeft op een specifiek objecttype.

 1. Ga naar Configuratie > Workflowacties.
 2. Klik op de naam van een item. Als u bijvoorbeeld de typen assets wilt beperken die op het actietype 'Bedrijfsgegevens onjuist' kunnen worden gebaseerd, selecteert u het actietype Bedrijfsgegevens onjuist.
 3. Selecteer het tabblad Toewijzingen en klik op Toevoegen.

  Het deelvenster Toewijzing nieuw probleemtype wordt weergeven.

 4. Selecteer een Assettype in de lijst. Selecteer bijvoorbeeld Bedrijfsasset: bedrijfsterm om de beschikbaarheid van het actietype 'Bedrijfsgegevens onjuist' te beperken tot bedrijfstermobjecten.
 5. Selecteer onder Verantwoordelijkheid zo nodig één of meer verantwoordelijkheden in de lijst.

  Als er een of meer verantwoordelijkheden zijn geselecteerd, kunnen gebruikers de actie alleen uitvoeren als ze minstens één van de verantwoordelijkheden hebben die aan het geselecteerde assetttype zijn toegewezen. Als er geen verantwoordelijkheden zijn geselecteerd, kan iedereen de actie uitvoeren op assets van het geselecteerde type.

  De geselecteerde verantwoordelijkheden worden weergegeven in het tabblad Toewijzingen.
 6. Klik op Opslaan.

De nieuwe toewijzing wordt toegepast op het geselecteerde actietype.

Klik in het tabblad Toewijzingen rechts van de gewenste rij op Bewerken en voer de vereiste wijzigingen door als u het assettype of de verantwoordelijkheidstoewijzingen later wilt bewerken.

Als u een nieuw actietype hebt gedefinieerd, is de volgende stap het bouwen van een workflow eromheen.